Algemene Bepalingen 


Artikel 1  
De club draagt de naam White Cliffs of Malle, afgekort WCoM en heeft het wettelijke statuut van vereniging zonder winstoogmerk. 

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met vermelding van de zetel.

Artikel 2  
De maatschappelijke zetel van de club is gevestigd te Oude Holstraat 9, 2390 Westmalle, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel dient steeds in Malle behouden te blijven.

Artikel 3  
De White Cliffs of Malle tracht als club mensen uit Malle en omgeving op een sportieve wijze samen te brengen, zonder verdere verplichtingen. De club organiseert activiteiten in ploegverband of individueel met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Het doel van de club is niet-bezoldigde sportbeoefening in clubverband.

De club kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel bijdragen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen het wettelijke kader is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig voor de verwezenlijking van haar doel zal aangewend worden. Zowel de club als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks winstoogmerk of vermogensvoordeel.

Artikel 4  
De club wordt opgericht voor onbepaalde duur.  

Artikel 5
De club gebruikt het Nederlands bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de club dienen in het Nederlands raadpleegbaar te zijn op de zetel.

 

Algemene Vergadering

Artikel 6
Jaarlijks wordt minimum één Algemene Vergadering gehouden. 

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor

a)    het wijzigen van de statuten

b)    het benoemen en afzetten van de Bestuursleden

c)    de kwijting aan de Bestuursleden

d)    het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen

e)    het vrijwillig ontbinden van de vereniging

f)     het uitsluiten van een lid

g)    de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

h)    alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

 

Artikel 7
Plaats, datum en uur van de Algemene Vergadering worden bepaald door het Bestuur.

Wanneer een Algemene Vergadering dient gehouden op aanvraag van 3/5de der leden, dan bepaalt het Bestuur hiervoor een datum en uur, gelegen binnen de 30 dagen die volgen op het toekomen van het verzoek bij het Bestuur.

Artikel 8
14 dagen voor de Algemene Vergadering zendt het Bestuur aan elk lid een uitnodiging die de voorlopige dagorde bevat.

Ieder lid kan een aanvraag tot toevoeging van punten op de dagorde indienen bij het Bestuur.  Het verzoek hiertoe moet bij het Bestuur schriftelijk toekomen, minstens 4 dagen voor het begin van de Algemene Vergadering. Het Bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid over opname van het voorgestelde punt op de agenda.

De jaarlijks terugkerende agendapunten zijn: evaluatie van het vorige seizoen; suggesties en planning activiteiten van het komende seizoen; betaling lidgelden; passen en bestelling kledij. Bijkomende Algemene Vergaderingen worden gehouden op aanvraag van het Bestuur of wanneer 3/5de der leden hierom verzoekt.

Artikel 9
Zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering : alle aanwezige, niet-geschorste leden die in regel zijn met hun lidgeld op de dag van de Algemene Vergadering. Elk lid heeft één stem. Er kan niet per volmacht gestemd worden. De voorzitter van het Bestuur heeft een doorslaggevende stem indien de stemming onbeslist eindigt. 

Artikel 10
De Algemene Vergadering kan beraadslagen over alle punten ongeacht het aantal aanwezigen.

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van leden of de ontbinding van de vereniging, worden het aanwezigheidsquorum en de bijzondere meerderheden toegepast zoals voorzien in de wet.

De beslissingen binnen de Algemene Vergadering over alle andere punten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen. De stemming geschiedt bij handopheffing of bij elektronische stemming en is niet geheim.

Artikel 11
De jaarlijkse Algemene Vergadering hoort een verslag van de voorzitter over de werking van de club en een summier verslag van de penningmeester betreffende de uitgaven en inkomsten van het voorbije boekjaar. De Vergadering spreekt zich uit over de goedkeuring der rekeningen en kwijt de taken van de Bestuursleden. Alle aanwezige leden mogen de stukken inkijken. Het boekjaar loopt telkens van 1 november tot 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Artikel 12
Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt en ten laatste 14 dagen na de Algemene Vergadering rondgestuurd aan alle leden.

Artikel 13
De statuten kunnen enkel gewijzigd worden als het voorstel tot wijziging vervat is in de dagorde. De statuten worden rechtsgeldig en treden in werking op het ogenblik van goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.

Deze statuten zijn goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 24 november 2017.

 

Bestuur

Artikel 14
De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur. Alle Bestuursleden dienen tevens lid te zijn van de vereniging. De Bestuursleden handelen als een college. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen. Het Bestuur bestaat uit minimum 4 personen die allen lid zijn van de club. Het aantal Bestuursleden moet steeds kleiner zijn dan het aantal actieve leden. Er is geen maximum aantal Bestuursleden bepaald.

Artikel 15
Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Elk Bestuurslid wordt verkozen voor een termijn van 3 jaar. Na die termijn is de Bestuurder automatisch ontslagnemend, maar kan hij zich onbeperkt herkiesbaar stellen.

Artikel 16
Bestuursleden kunnen hun ontslag schriftelijk, hetzij per brief, e-mail of een ander geldig communicatiemiddel indienen bij de voorzitter. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal Bestuursleden is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de Bestuursleden in functie totdat in hun vervanging is voorzien. Indien het lidmaatschap van de club vervalt, is het Bestuurslid automatisch ontslagnemend.  

Artikel 17
Op de eerstvolgende Bestuursvergadering na de verkiezing van één of meerdere Bestuursleden, verdeelt het Bestuur de verantwoordelijke functies onder de Bestuurders. Volgende functies worden minstens toegewezen :  

  • voorzitter

  • secretaris

  • penningmeester

  • afgevaardigde gemeentelijke raden

  • communicatieverantwoordelijke

Eén Bestuurder mag meerdere functies cumuleren. De functie van afgevaardigde gemeentelijke raden dient opgenomen te worden door een inwoner van Malle.

Artikel 18
Het Bestuur 

  • roept jaarlijks de Algemene Vergadering samen in de periode die door de statuten bepaald wordt of wanneer 3/5de van de leden hierom verzoekt.

  • beheert het geldelijk en materieel patrimonium.

  • organiseert en/of coordineert de gezamelijke clubactiviteiten: elk jaar dient minstens 1 sportactiviteit in clubverband georganiseerd te worden in de gemeente Malle.

  • draagt zorg voor het uitvoeren van publiciteit en de ledenwerving.

  • neemt alle initiatieven om de goede werking van de club te verzekeren. 

Artikel 19
Afgezien van de bevoegdheden die door de statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend, is het Bestuur bevoegd om alle maatregelen te nemen, aankopen en uitgaven te doen en inkomsten te genereren om de goede werking van de club te verzekeren. Het Bestuur kan inkomsten disproportioneel verdelen over haar leden volgens een op voorhand bepaald puntensysteem.

Artikel 20
Het Bestuur is bevoegd beslissingen te nemen en clubreglementen samen te stellen die niet strijdig zijn met de onderhavige statuten en die niet toegekend worden aan de bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

Artikel 21
Leden van het Bestuur kunnen engagementen in naam van de club slechts aangaan na goedkeuring door de Bestuursvergadering voor zover deze engagementen een termijn van 3 jaar niet overschrijden, zo niet dient het engagement bekrachtigd te worden op een Algemene Vergadering.

Artikel 22
Het Bestuur kan een lid, Bestuurslid of niet-lid schorsen; d.i. de toegang ontzeggen tot de organisaties van de club en/of diens lidmaatschap weigeren en/of diens Bestuursbevoegdheid ontnemen. Een schorsing is altijd beperkt in de tijd.

Artikel 23
Het Bestuur vergadert als er aanleiding toe is. Als 1/3de van de Bestuursleden het vragen, moet er een vergadering worden gehouden. Het Bestuur kan geldig vergaderen als minimum 1/3de van de Bestuursleden aanwezig is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, behalve bij schorsing van een lid, Bestuurslid of niet-lid: daar is een 2/3de meerderheid voor nodig. Elk Bestuurslid heeft één stem. Er kan niet per volmacht gestemd worden. Van elke Bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt. Het Bestuur heeft bij iedere Bestuursvergadering het recht om uitleg te vragen over de toestand van de kas.

 

Leden

Artikel 24
Het lidmaatschap loopt van 1 januari  tot 31 december van het zelfde jaar.

Artikel 25
Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het Bestuur. Het maximum van deze bijdrage is vastgesteld op 100 euro. Het minimum ledenaantal wordt vastgesteld op 5 leden.

Artikel 26
Ingeval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op de teruggave van een deel of het geheel van de lidgelden die dat lid betaald heeft aan de club, noch op kwijtschelding daarvan als hij die bedragen nog verschuldigd is.

Artikel 27
Elk lid is verplicht een familiale verzekering af te sluiten voor eigen rekening.

Artikel 28
Elk lid verklaart zich door aansluiting akkoord met de statuten, clubreglementen en beslissingen van het Bestuur en elk lid verbindt zich er toe te handelen in lijn met de doelstelling van de club zoals beschreven in artikel 3. 

Artikel 29
Om lid te worden moet het jaarlijks lidgeld betaald worden en dient men minimum 10 jaar te zijn op het moment van aansluiting. Indien een lid zijn lidgeld niet meer betaalt of niet langer voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden, wordt het lid van rechtswege als ontslagnemend beschouwd. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging, schriftelijk, hetzij per brief, e-mail of een ander geldig communicatiemiddel, aan het Bestuur. Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon.

 

Diversen

Artikel 30
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, en geeft het netto-actief van het maatschappelijk bezit aan een gelijkaardige sportvereniging met belangeloze doelstelling, die zij zal aanduiden in de ontbindingsbeslissing.

Artikel 31
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar in de wet van 27 Juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, gecoördineerd 28 februari 2010.

Login

Onthoud mij
White Cliffs of Malle vzw
Zetel: Hoogstraatsebaan 95, 2390 Malle
Ondernemingsnummer: 0685.489.201

Erkende sportvereniging

In samenwerking met